Koronavirus: Úlevy pro podnikatele


    
Tato informace upozorňuje na některá přijatá či připravovaná opatření související se současným nouzovým stavem a podrobněji se zaměřuje na půlroční odpuštění resp. snížení záloh na důchodové a zdravotní pojištění hrazené osobami samostatně výdělečně činnými.
Úlevy pro podnikatele
Tato informace upozorňuje na některá přijatá či připravovaná opatření související se současným nouzovým stavem a podrobněji se zaměřuje na půlroční odpuštění resp. snížení záloh na důchodové a zdravotní pojištění hrazené osobami samostatně výdělečně činnými.

Daňová opatření
 
Finanční správa spustila stránku Nouzový stav (Covid  19) věnovanou daňovým opatřením přijatým v rámci nouzového stavu.
´
Daňovým úlevám obsaženým v tzv. Liberačním balíčku I a vyhlášeným ve Finančním zpravodaji č. 4/2020 byla věnována informace, kterou jsem rozesílali 19.3.2020.  Tato informace ze dne 19.3.2020  byla zaměřena na daně z příjmů (DPFO i DPPO) a DPH a nadále plně platí i po přijetí Liberačního balíčku II (opatření z tohoto balíčku - s výjimkou zpětného zápočtu ztráty za rok 2020, na jehož vyřešení je nutné ještě vyčkat – byla zveřejněna ve Finančním zpravodaji 5/2020).  Liberační balíček II přinesl dílčí úlevu v oblasti DPH, ale pouze na základě alespoň částečného prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení – tuto novinku vysvětluje příklad 8 doplněný do informaceze dne 19.3.2020, která byla 25.3.2020 aktualizována.

Liberační balíček II také promíjí čtvrtletní či pololetní zálohu na daň z příjmu splatnou 15.6.2020 – toto prominutí se týká pouze poplatníků se zdaňovacím obdobím kalendářního roku. Pokud se jedná např. o poplatníka s hospodářským rokem, který má zálohu na daň z příjmů právnických osob splatnou 15.4.2020, tak tato záloha plošně prominuta není. Prominuta není ani první čtvrtletní záloha na daň z příjmů, tj. záloha, která byla splatná 15.3.2020. Poplatník, který očekává za rok 2020 nižší zisk (např. v důsledku omezení činnosti vyvolané uzavřením provozovny, karanténou nebo nemocí zaměstnanců, výpadkem dodavatelů, sníženou poptávkou atd.) může požádat o stanovení záloh jinak podle § 174 odst. 5 daňového řádu – této žádosti mohou využít např. poplatníci s hospodářským rokem nebo lze požádat o změnu zálohování za celé období roku 2020 (poplatníci s kalendářním rokem, kterým vznikla povinnost hradit čtvrtletní zálohu k 15.3.2020, tak mohou požádat o změnu výše této zálohy i zpětně).

Liberační balíček II také obsahuje úlevy v oblasti daně z nabytí nemovitých věcí (pozdní zaplacení daně resp. pozdní podání daňového přiznání nebude za období 1.3. až 31.7.2020 sankcionováno úrokem z prodlení resp. pokutou za opožděné tvrzení daně, pokud bude daň uhrazena resp. daňové přiznání podáno do 31.8.2020). Pro daň silničnízatím žádná úleva přijata nebyla a např. pro zálohu splatnou 15.4.2020 platí obecná pravidla – pokud by však bylo např. požádáno o posečkání zálohy na tuto daň, tak žádost podaná do 31.7.2020 nepodléhá podle Liberačního balíčku I správnímu poplatku.

Evidence tržeb
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu byl přijat samostatný zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu – tento zákon dnes 26.3.2020 podepsal prezident a v nejbližších dnech by měl být vyhlášen ve Sbírce zákonů.
Od vyhlášení uvedeného zákona ve Sbírce zákonů nebude nutné až do uplynutí 3 měsíců od ukončení nouzového stavu evidovat tržby podle zákona o evidenci tržeb.

Příklad 1
Podnikatel provozuje maloobchodní prodej potravin a již od 1.3.2017 eviduje tržby. Může od data vyhlášení zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu podnikatel přestat evidovat tržby?
Ano, uvedený podnikatel může přestat evidovat tržby (neodesílat údaje o tržbě a nevydávat zákazníkům účtenky podle zákona o evidenci tržeb). Důvod může být technického rázu – např. si v 04/2017 požádal o nový certifikát k evidenci tržeb, jehož platnost mu v 04/2020 skončí, a ztratil autentizační údaje, takže si nemůže bez vyžádání nových autentizačních údajů vygenerovat nový certifikát). Důvody mohou být i organizační – např. s ohledem na hygienu a rychlost prodeje. Přerušení evidence tržeb záleží na rozhodnutí podnikatele a nemusí jej (po vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů) nijak odůvodňovat. Podnikatel pochopitelně může tržby nadále evidovat – pokud by mu např. skončila platnost certifikátu a ztratil by autentizační údaje a požádal by o ně prostřednictvím datové schránky, byly by mu do datové schránky také doručeny a mohl by si vygenerovat nový platný certifikát.

Příklad 2
Podnikatel provozuje maloobchod či velkoobchod a již od 1.3.2017 eviduje tržby. Podnikatel však provozuje i další činnosti, které podléhají evidenci tržeb až na základě novely zákona o evidenci tržeb od 1.5.2020 – např. poskytuje servis a montáž prodávaného zboží. Může podnikatel začít s evidencí tržeb za servis a montáž až po uplynutí 3 měsíců od ukončení nouzového stavu?
Ano, může.

Příklad 3
Tržby podnikatele jsou na základě zákona o evidenci tržeb účinného do 30.4.2020 dočasně vyloučeny z evidence tržeb – např. se jedná o kadeřnici, která hodlá tržby evidovat ve zvláštním režimu (režim s úředními papírovými účtenkami). Může kadeřnice od 1.5.2020 přijímat platby v hotovosti bez evidence tržeb a požádat o povolení zvláštního režimu až po ukončení nouzového stavu a začít evidovat tržby až po uplynutí 3 měsíců od ukončení nouzového stavu?
Ano, může. Pokud bude kadeřnici zvláštní režim povolen, může si následně (po ukončení nouzového stavu) vyzvednout úřední účtenky a tyto začít vydávat až po uplynutí 3 měsíců od ukončení nouzového stavu – pokud v době do 30.6.2020 kadeřnice nebude vydávat účtenky, nebude muset za 2. čtvrtletí roku 2020 podat čtvrtletní výkaz o evidovaných tržbách.
 
Finanční správa praktické dopady odkladu povinností v oblasti evidence tržeb popisuje v odpovědi na dotaz Opatření související s šířením nového typu koronaviru COVID-19 a dále v sekci Evidence tržeb odpovědí na dotazy související s nouzovým stavem (COVID-19).

Shrnutí některých dalších opatření
Kromě zákona řešícího odklad povinností v oblasti evidence tržeb podepsal prezident 26.3.2020 také zákony upravující pro OSVČ šestiměsíční prominutí resp. snížení záloh na pojistné na důchodové a zdravotní pojištění (viz následující kapitoly) a dále zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 – tento zákon především prodlužuje dobu čerpání ošetřovného z důvodu uzavření dětských zařízení na celou dobu trvání mimořádného opatření o uzavření školních a dětských zařízení a zvyšuje věk dítěte pro nárok na ošetřovné při uzavření základních škol z 10 na 13 let.

Informace v působnosti MPSV jsou soustředěny na stránce aktualit MPSV a na stránkách ČSSZ, také byl spuštěn chatbox. Např. se MPSV poměrně podrobně vyjádřilo k ošetřovnému.

Na podporu zaměstnavatelů postižených mimořádnou situací byl schválen program Antivirus. K orientaci v přijímaných opatřeních může pomoci informace vlády Podpory a úlevy pro podnikatele a zaměstnance z 24.3.2020 nebo informace z 26.3.2020 k dotačnímu programu na ošetřovné pro OSVČ.     


Zálohy OSVČ na důchodové pojištění
Prezident 26.3.2020 podepsal zákon, o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020. Tento zákon přináší OSVČ půlroční odpuštění záloh. Nejedná se přitom pouze o vyřešení momentální nepříznivé platební situace podnikatelů, ale v odpovídající výši (u OSVČ s hlavní činností ve výši 15.264 Kč) dochází v podstatě i k odpuštění pojistného za rok 2020, aniž by to mělo negativní dopad na vyměřovací základ pro výpočet budoucího důchodu.

Uvedený zákon všem OSVČ odpouští platbu záloh na důchodové pojištění (nikoli tedy platbu dobrovolného pojistného na nemocenské pojištění) za období březen až srpen 2020. Záloha za březen je splatná od 1. do 31.3. – pokud ji OSVČ již uhradila či uhradí, započítá se jako záloha za září.
Příklad 4
OSVČ od měsíce podání přehledu za rok 2018 (např. od 03/2019) platí zálohy v minimální výši 2.388 Kč - trvalý příkaz má nastaven na 27. příslušného kalendářního měsíce. OSVČ podá přehled za rok 2019 v květnu 2020, z přehledu vyjde povinnost platit zálohy v minimální výši 2.544 Kč. Jak mají být placeny zálohy?
Pokud bude do konce března dokončen legislativní proces a zákon bude vyhlášen ve Sbírce zákonů, může počínaje zálohou za 03/2020 přerušit placení záloh a počínaje měsícem 09/2020 začít platit zálohy ve výši 2.544 Kč (trvalý příkaz nastavený na 2.388 Kč může k datu 27.3.2020 zrušit a zadat jej znovu od 27.9.2020 ve výši 2.544 Kč). Pokud OSVČ zruší trvalý příkaz až od 27.4.2020, tak se záloha uhrazená 27.3.2020 použije jako záloha na 09/2020 – trvalý příkaz na částku 2.544 Kč tak bude zadán poprvé k datu 27.10.2020, ale navíc by musela OSVČ uhradit v září rozdíl mezi novou (2.544 Kč) a starou (2.388 Kč) výší zálohy, tj. 156 Kč.

Odpuštění záloh se týká i OSVČ, které platí vyšší než minimální zálohy.
Příklad 5
OSVČ od měsíce podání přehledu za rok 2018 (např. od 03/2019) platí zálohy na důchodové pojištění ve výši 5.000 Kč - trvalý příkaz má nastaven na 27. příslušného kalendářního měsíce. OSVČ podá přehled za rok 2019 v květnu 2020, z přehledu vyjde povinnost platit zálohy v minimální výši 6.000 Kč. Jak mají být placeny zálohy?
Pokud bude do konce března dokončen legislativní proces a zákon bude vyhlášen ve Sbírce zákonů, může počínaje zálohou za 03/2020 přerušit placení záloh a počínaje měsícem 09/2020 začít platit zálohy ve výši 6.000 Kč (trvalý příkaz nastavený na 5.000 Kč může k datu 27.3.2020 zrušit a zadat jej znovu od 27.9.2020 ve výši 6.000 Kč). Pokud OSVČ zruší trvalý příkaz až od 27.4.2020, tak se záloha uhrazená 27.3.2020 použije jako záloha na 09/2020 –trvalý příkaz na částku 6.000 Kč tak bude zadán poprvé k datu 27.10.2020 a během září bude nutné uhradit příslušný rozdíl 1.000 Kč (výše zálohy za září činí 6.000 Kč a v březnu bylo uhrazeno 5.000 Kč).

Zatímco odpuštění záloh na daň z příjmů splatných k 15.6.2020 se týká pouze cash-flow a nikoli snížení daňové povinnosti k daním z příjmů za rok 2020, tak v případě pojistného na důchodové pojištění se ve výši odpuštěných záloh v podstatě snižuje pojistné za rok 2020 – viz následující příklady 6 a 7.
Příklad 6
OSVČ z příkladu 4 vyjde na základě přehledu podaného v roce 2021 za rok 2020 výše pojistného v minimální výši 30.517 Kč (OSVČ s hlavní činností všech 12 měsíců roku 2020). Kolik bude v roce 2021 činit doplatek pojistného?
OSVČ uhradí v průběhu roku 2020 zálohy ve výši 14.952 Kč – za 01 a 02/2020 (2 x 2.388) a za 09 až 12/2020 (4 x 2.544). Do přehledu za rok 2020 však výši uhrazených záloh navýší o odpuštěné zálohy za 03 až 08/2020 ve výši 15.264 (6 x 2.544), celkem tedy budou započteny zálohy ve výši 30.216 Kč a doplatek na pojistném bude činit 301 Kč (doplatek je způsoben rozdílem mezi minimální výší zálohy roku 2020 a zálohou hrazenou za měsíce 01 a 02/2020.

Příklad 7
OSVČ z příkladu 5 vyjde na základě přehledu podaného v roce 2021 za rok 2020 výše pojistného ve výši 120.000 Kč. Kolik bude v roce 2021 činit doplatek pojistného?
OSVČ uhradí v průběhu roku 2020 zálohy ve výši 34.000 Kč – za 01 a 02/2020 (2 x 5.000 Kč) a za 09 až 12/2020 (4 x 6.000 Kč). Do přehledu za rok 2020 však výši uhrazených záloh navýší o odpuštěné zálohy za 03 až 08/2020 ve výši 15.264 (6 x 2.544), celkem tedy budou započteny zálohy ve výši 49.264 Kč a doplatek na pojistném bude činit 70.736 Kč. Pokud by tedy OSVČ nezrušila platbu záloh, ale pouze by dobrovolně jejich výši snížila, platila by podstatně menší doplatek na pojistném. 

Odpuštění záloh se týká i OSVČ s vedlejší činností – ani tyto OSVČ nejsou povinny za 03 až 08/2020 platit zálohy na důchodové pojištění a odpuštěná záloha ve výši 1.018 Kč za každý měsíc období 03 až 08/2020 bude započtena jako uhrazená záloha.

Zálohy OSVČ na pojistné na zdravotní pojištění
Obdobné úlevy jako pro platbu záloh na důchodové pojištění přináší v oblasti pojistného na zdravotní pojištění novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, kterou dnes 26.3.2020 také podepsal prezident.

Příklad 8
OSVČ platí zálohy na zdravotní pojištění v minimální výši (počínaje zálohou za 01/2020 tedy ve výši 2.352 Kč); trvalý příkaz má nastaven na 5. den následujícího kalendářního měsíce (záloha za 03/2020 by tedy byla uhrazena 5.4.2020). Přehled na zdravotní pojištění za rok 2019 OSVČ podá v červnu 2020 a z tohoto přehledu ji vznikne povinnost platit zálohy také v minimální výši 2.352 Kč. V  jaké výši musí být zálohy placeny?
Pokud bude do konce března dokončen legislativní proces a zákon bude vyhlášen ve Sbírce zákonů, může OSVČ počínaje zálohou za 03/2020 přerušit placení záloh a počínaje zálohou za měsíc 09/2020 začít platit zálohy ve výši 2.352 Kč (trvalý příkaz nastavený na 2.352 Kč může k datu 5.4.2020 zrušit a zadat jej znovu od 5.10.2020 ve stejné výši 2.352 Kč). Stejně jako u pojistného na důchodové pojištění platí, že pokud byla nebo bude březnová záloha uhrazena, tak se bude považovat za zálohu na září 2020.
 
Stejně jako u pojistného na důchodové pojištění se i odpuštěné zálohy na zdravotní pojištění (do výše 2.352 Kč) započtou jako by je OSVČ uhradila.
Příklad 9
OSVČ z příkladu 8 v přehledu podaném v roce 2021 za rok 2020 vyčíslí výši pojistného na zdravotní pojištění v minimální výši 28.217 Kč. V jaké částce bude OSVČ doplácet v roce 2021 pojistné za rok 2020?
Kromě skutečně uhrazených záloh za měsíce 01, 02 a 09 až 12/2020 ve výši 14.112 Kč (6 x 2.352 Kč) se jako uhrazené zálohy na pojistné budu považovat také odpuštené zálohy ve výši 14.112 Kč za měsíce 03 až 08/2020 (6 x 2.352 Kč) – celkem tedy 28.224 Kč a OSVČ vznikne přeplatek na pojistném 7 Kč.

Obdobně jako u pojistného na důchodové pojištění nemusí za měsíce 03 až 09/2020 hradit zálohu ani OSVČ, které by jinak měli hradit vyšší než minimální zálohy. Protože by jim však mohl vzniknout velký nedoplatek na pojistném, novela předpokládá, že zálohy budou dobrovolně hradit ve snížené výši.
Příklad 10
OSVČ platí zálohy na zdravotní pojištění na základě přehledu o příjmech a výdajích podaného v loňském roce za rok 2018 ve výši 5.000 Kč měsíčně; trvalý příkaz má nastaven na 5. den následujícího kalendářního měsíce (záloha za 03/2020 by tedy byla uhrazena 5.4.2020). Přehled na zdravotní pojištění za rok 2019 OSVČ podá v červnu 2020 a z tohoto přehledu ji vznikne povinnost platit zálohy ve výši 4.000 Kč. V jaké výši musí být zálohy placeny?
Standardně by uvedená OSVČ měla zálohy za 03 až 08/2020 snížit o minimální výši zálohy 2.352 Kč, tj. zálohy za 03 a 04 uhradit ve výši 2.648 Kč (5.000 – 2.352) a zálohy za 05 až 08/2020 ve výši 1.648 Kč (4.000 Kč – 2.352 Kč). OSVČ však může využít možnosti zálohy za 03 až 08/2020 měsíčně nehradit a uhradit je až formou doplatku na pojistném na základě přehledu podaného v roce 2021 za rok 2020.

Novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění přijatá ve stavu legislativní nouze také posouvá termín pro podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019 na 3.8.2020. Přehledy o pojistném pro účely pojistného na sociální zabezpečení by mělo být možné také beztrestně podat až do 3.8.2020 (ovšem za podmínky doplatku pojistného za rok 2020 do stejného data), avšak tato změna není zatím řešena legislativně a je pouze avizována MPSV. O podávání přehledů za rok 2019 a o doplatku pojistného za loňský rok budeme informovat v některé z dalších samostatných informacích.

Příspěvek za poskytované informace
 Informace o aktuálních novinkách rozesíláme zdarma, ale těší nás ochota mnohých z Vás za tyto informace poskytnout dobrovolný příspěvek, za což děkujeme a vážíme si tohoto přístupu.  Níže nabízíme možnost úhrady za poskytované informace - po úhradě obdržíte daňový doklad za poskytnutí aktuálních daňových informací vystavený v příslušné hodnotě na Vámi uvedené údaje.

Příspěvek 50 Kč vč. DPH

UHRADIT 50  Kč
Příspěvek 100 Kč vč. DPH

UHRADIT 100 Kč
Příspěvek 200 Kč vč. DPH

UHRADIT 200 Kč
Příspěvek 500 Kč vč. DPH

UHRADIT 500  Kč
Příspěvek 800 Kč vč. DPH

UHRADIT 800 Kč
  1000 Kč vč. DPH

UHRADIT 1000 Kč
Nabídka nahrávek a komentářů
SRO 2020/2021 – zvukový záznam přednášky věnované aktuálním změnám a novinkám včetně novely zákona o obchodních korporacích od 1.1.2021. Daňové souvislosti rozdělování zisku, výplata záloh na podíly na zisku, zápůjčky mezi společníky a společností, ukončení účasti společníka ve společnosti. Krátká ukázka se zabývá výplatou zálohy na podíl na zisku počátkem roku 2020 na základě mezitímní účetní závěrky k 30.11.2019 podle současné úpravy záloh na podíly na zisku v zákoně o obchodních korporacích i podle nové úpravy od 1.1.2021.

Změny v daních 2019/2020 – zvukový záznam, ze kterého si můžete poslechnout krátkou ukázku věnovanou okruhu činností, u kterých od 1.5.2020 podléhají hotovostní tržby evidenci tržeb.

DPH 2019/2020 – zvukový záznam. Změny u dodávek zboží do jiného členského státu od 1.1.2020, změny sazeb (např. snížení sazby u dodání tepla od 1.1.2020 včetně vyúčtování záloh přijatých v roce 2019 a zdaněných 15% sazbou DPH). Další změny v DPH – např. zavedení všeobecného systému reverse charge. Vybrané problémy novely od 1.4.2019 včetně změn, které bude nutné promítnout v daňovém přiznání za prosinec či za 4. čtvrtletí roku 2019. Můžete si poslechnout krátkou ukázku věnovanou příkladu důkazních prostředků, kterými lze jednoznačně prokázat, že zboží bylo přepraveno do jiného členského státu.

Daně z příjmů 2019/2020 – z přednášky plánujeme pořízení zvukového záznamu. Změny a novinky, které se promítnou do daňového přiznání za rok 2019, změny a novinky od roku 2020. Aktuální problémy jako je např. obvyklá (referenční) cena při obchodech mezi spojenými osobami nebo při prodeji zásob při změně právní formy podnikání na sro (za pořizovací cenu, s přirážkou či slevou k pořizovací ceně).

Opravné daňové doklady DPH - komentář se na 10 stranách věnuje praktickým příkladům oprav základu daně podle § 42 ZDPH (daň byla původně přiznána správně a opravným daňovým dokladem se reaguje na následnou změnu okolností - např. na dodatečné snížení ceny) a oprav výše daně podle § 43 (v tomto případě se jedná o opravy chyb, kdy byl daňový doklad vystaven a vykázán chybně), a to se zamřením na změny od 1.4.2019. Komentář je zdarma součástí zvukové nahrávky přednášky Novela DPH a daní z příjmů 2019.

Rozdělování a zdaňování zisku v sro –komentář v pdf aktualizovaný na podmínky roku 2020, vzor valné hromady a rozhodnutí jediného společníka o rozdělení zisku. Tento komentář obdržíte zdarma při objednání zvukové nahrávky  SRO 2020/2021.

Režim přenesení daňové povinnosti v roce 2020 – komentář v pdf aktualizovaný na podmínky roku 2020. 
                                                       
VSTUP NA SEZNAM PŘEDNÁŠEK
VSTUP NA SEZNAM NAHRÁVEK A KOMENTÁŘŮ
Krásné dny a pevné zdraví přejí
Ingrid a Pavel Běhounkovi
26.3.2020