Zvláštní režim EET a aktuální legislativní novinky


    
Novela zákona o evidenci tržeb č. 256/2019 Sb., která do úpravy evidence tržeb přinesla především spuštění poslední vlny evidence tržeb od 1.5.2020 a možnost (rovněž od 1.5.2020) evidovat tržby ve zvláštním režimu (tzv. off-line režim).

Zvláštní režim EET a aktuální legislativní novinky
Informace z 10.10.2019 byla věnována novele zákona o evidenci tržeb č. 256/2019 Sb., která do úpravy evidence tržeb přinesla především spuštění poslední vlny evidence tržeb od 1.5.2020 a možnost (rovněž od 1.5.2020) evidovat tržby ve zvláštním režimu (tzv. off-line režim). 

Tato informace upozorňuje na prvé výklady, které Finanční správa k novele začala pomalu zveřejňovat – zatím se jedná především o výklady k uvedenému zvláštnímu režimu. Heslovitě tato informace upozorňuje na některé legislativní novinky.

Ke zvláštnímu režimu
Pro informace k evidenci tržeb provozuje Finanční správa portál etrzby.cz. Na tomto portálu se začínají objevovat informace reagující na novelu 256/2019 Sb. Např. 21.10.2019 byla zveřejněna informace týkající se zvláštního režimu – v tomto tzv. off-line režimu není třeba pokladního zařízení a zákazníkům bude podnikatel vydávát úřední účtenky a čtvrtletně bude Finančnímu úřadu podávat oznámení o vydaných účtenkách.

Používání zvláštního režimu je podmíněno jeho povolením Finančním úřadem (o povolení zvláštního režimu bude možné žádat od 1.2.2020). Finanční úřad povolí používání zvláštního režimu pouze podnikatelům, kteří nejsou plátci, a splňují tato další dvě kritéria:
· podnikatel může mít nejvýše 2 zaměstnance

· výše příjmů z evidovaných tržeb nepřesahuje za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí 600 000 Kč a předpokládaná výše těchto příjmů ve 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících nepřesahuje 600 000 Kč.

Zvláštní režim může být povolen pouze fyzickým osobám anebo „zdravotnickým“ právnickým osobám. Zvláštní režim může být povolen pouze takové právnické osobě, která je poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění, a přijímá za jejich poskytování úhrady od zdravotní pojišťovny – informace upřesňuje tuto podmínku tak, že poskytovatel zdravotních služeb musí být držitelem oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve smyslu příslušné právní úpravy – tj. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Otázkou je, zda výše uvedené podmínky se vztahují také na poskytovatele zdravotních služeb. Pokud by tyto podmínky měly platit i pro poskytovatele zdravotních služeb, tak by z použití zvláštního režimu bylo vyloučeno poměrně zásadní množství „zdravotnických“ právnických osob. Finanční správa ve svém výkladu (nutno dodat, že ve shodě s důvodovou zprávou) povolení zvláštního režimu podmiňuje i u poskytovatelů zdravotních služeb (fyzických či právnických osob) splněním příslušných podmínek (nesmí se jednat o plátce DPH, max. 2 zaměstnanci a tržby do 600 tis. Kč). Je tedy třeba počítat s tím, že poskytovatelům zdravotních služeb, kteří uvedené podmínky nesplňují, zvláštní režim povolen nebude.

Součástí informaci Finanční správy je i vzor účtenek, které budou podnikatelé ve zvláštním režimu vydávat. Zveřejnění tohoto vzoru není pro praxi nijak důležité, protože bude možné používat pouze „úřední“ účtenky, jejichž bloky (každý blok bude obsahovat 100 propisovacích účtenek) podnikatel získá na Finančním úřadě.

Pokud jde o oznámení podle § 23a zákona o evidenci tržeb (ve znění do 1.5.2020) , které budou muset podnikatelé ve zvláštním režimu (v papírové či elektronické podobě) podávat čtvrtletně (ve lhůtě 20 dnů po uplynutí každého čtvrtletí), tak obsah tohoto podání zatím zveřejněn nebyl. Administrativní náročnost tohoto podání tedy zatím nelze přesně odhadovat. Podle zákona jsou součástí uvedeného oznámení např. údaje týkající se účtenek a bloku účtenek či údaje týkající se evidovaných účtenek; podle zveřejněné informace bude Finanční správa vyžadovat poměrně detailní informace – např. počet tržeb uskutečněných za dané dny a jejich výši včetně zohlednění případných storen či oprav. Podnikateli tedy nepostačí sečíst denní hotovostní tržby, ale ještě bude muset vykázat počet účtenek vydaných v jednotlivých dnech. V této souvislosti jistě stojí za poznámku komentář nákladů na evidenci tržeb ve zvláštním režimu u subjektů v důvodové zprávě k novele 256/2019 Sb., která uvádí, že s ohledem na skutečnost, že papírové bločky budou distribuovány zdarma Finanční správou, budou tak náklady pro tyto subjekty prakticky nulové nebo zanedbatelné
     
Další informace k evidenci tržeb
Kromě informace k evidenci tržeb ve zvláštním režimu byly na portálu etrzby.cz zveřejněny k tomuto zvláštnímu režimu také např. odpovědi na dotazy (dotaz „Co je potřeba pro evidování tržeb ve zvláštním režimu?“).

Novela 256/2019 Sb. již s účinností od 1.11.2019 stanovuje povinnost evidovat také tržby, které Finanční správa označuje jako tržby přijaté prostřednictvím elektronických peněženek, čipových karet a obdobných institutů – k této problematice byl aktualizován výklad k e-peněženkám a čipovým kartám.

Z praktického hlediska se nepochybně může hodit zákon o evidenci tržeb ve znění od 1.5.2019 – součástí tohoto znění zákona je např. úprava evidence ve zvláštním režim v § 23a až 23c (úprava povolení zvláštního režimu v § 11a a bloku účtenek v § 15a je účinná již od 1.2.2020). Neoficiální znění zákona o evidenci tržeb ve znění od 1.5.2020 je dostupné např. na portálu zakonyprolidi.cz.   

Přehled některých novinek
· 1.11.2019 nabývá účinnosti novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcíč. 264/2019 Sb., která se týká osvobození pro nabytí jednotek v novostavbách rodinných domů – viz např. komentář této novely.
· sdělení MPSV  č. 270/2019 Sb. potvrdilo pro rok 2020 redukční hranice pro účely nemocenského pojištění – jedná se o částky vycházející z údajů o průměrné mzdě (viz informace k průměrné mzdě 2020 rozeslaná dne 14.10.2019.
· v nejbližší době bude vyhlášena ve Sbírce zákonů novela zákona o místních poplatcích, kterou podepsal prezident 23.10.2019. Novela od 1.1.2020 např. nahrazuje dnešní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt resp. poplatek z ubytovací kapacity novým poplatkem z pobytu, jemuž bude podléhat každý krátkodobý pobyt do 60 dnů bez ohledu na místo a účel pobytu (nevztahuje se na osoby, která jsou v obci přihlášené k trvalému pobytu, dále se nevztahuje na pobyty ve věznici). Sazba poplatku z pobytu je pro rok 2020 max. 21 Kč na den a v dalších letech maximálně 50 Kč na den
· na dnešní mimořádné schůzi by Poslanecká sněmovna mohla schválit daňový balíček 2020, jehož obsahem je nejen zvýšení spotřební daně, ale např. i zvýšení poplatků za vklad do katastru nemovitostí na dvojnásobek (např. nejběžnější poplatek ve výši 1.000 Kč by se zvýšil na 2.000 Kč).
· příští týden má Poslanecká sněmovna na programu další změny daňových předpisů pro rok 2020. Jedná se o novelu zapracovávající změny předpisů EU od 1.1. či od 1.7.2020 – např. od 1.1.2020 již k prokázání přepravy zboží do jiného členského státu (nutná podmínka pro osvobození prodeje osobě registrované k dani v jiném členském státě od DPH) v situaci, kdy přepravu hradí kupující nemusí postačovat prohlášení kupujícího o přepravě zboží do jiného členského státu spolu s CMR potvrzujícím naložení popř. i vyložení zboží. Dále se jedná o novelu daňového řádu či o zákon o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v EU.  Dále má Poslanecká sněmovna na programu třetí čtení novely zákona o obchodních korporacích od 1.1.2020, která pro rok 2020 přinese např. dílčí změny v právní úpravě rozdělování zisku – tyto změny budou vysvětleny na přednášce SRO 2019/2020, která se bude konat v Praze dne 11.11.2019.