Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Poskytovatele pramenící z užívání systému Stoodio|App se řídí těmito obchodními podmínkami:

1 Definice

1.1 V těchto obchodních podmínkách mají následující pojmy tento význam:
a. „Ceník“ znamená ceník služeb a licencí vydaný Poskytovatelem, který je přístupný na www.stoodioapp.com;
b. „Downgrade“ znamená omezení počtu poskytovaných funkcionalit systému Stoodio|App;
c. „Instalační poplatek“ znamená poplatek hrazený Uživatelem za instalaci a spuštění systému Stoodio|App;
d. „Licence“ znamená nevýhradní licenci k užívání systému Stoodio|App za podmínek uvedených v těchto OP;
e. „Odměna“ znamená odměna hrazená Uživatelem za poskytnutí Licence v souladu se Smlouvou a těmito OP;
f. „OP“ znamená tyto Obchodní podmínky;
g. „Stoodio|App“, „systém“ či „systém Stoodio|App“ znamená systém komplexních služeb spočívajících v na míru přizpůsobených funkcích fungování klientského systému, e-shopu, fakturačního systému, služeb EET pokladny, hromadného e-mailu, webových stránek a dalších souvisejících služeb, s názvem „Stoodio|App“. Uživatel ve Smlouvě zvolí modul (moduly) systému Stoodio|App, který bude konkrétním předmětem Smlouvy mezi Uživatelem a Poskytovatelem. Systém Stoodio|App je dostupný z internetové adresy definované ve Smlouvě;
h. „Poskytovatel“ je společnost Tablehead s.r.o., IČO: 24252760, se sídlem Praha 2 - Nusle, Slavojova 579/9, PSČ 12800, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 197549;
i. „Přihlašovací údaje“ znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze systému Stoodio|App při zřizování Uživatelského účtu a/nebo Uživateli automaticky vygenerovaného systémem Stoodio|App;
j. „Smlouva“ znamená smlouvu o systému Stoodio|App uzavřenou mezi Uživatelem a Poskytovatelem, jejímž předmětem je za podmínek uvedených v těchto OP vytvoření systému Stoodio|App dle specifikace Uživatele a poskytnutí Licence k užívání Stoodio|App Uživateli;
k. „Upgrade“ znamená navýšení počtu poskytovaných funkcionalit systému Stoodio|App;
l. „Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Poskytovatele, která systém Stoodio|App užívá;
m. „Uživatelský účet“ znamená neveřejnou část systému Stoodio|App, který je Uživateli přístupný po zadání Přihlašovacích údajů.

2 Instalace Systému Stoodio|App
2.1 V první fázi instalace systému Stoodio|App Poskytovatel poskytne Uživateli přístup do systému Stoodio|App, který je připraven pro použití Uživatelem.
2.2 V případě, že Uživatel zvolil ve Smlouvě i webové řešení systému Stoodio|App, je v druhé fázi povinen Poskytovateli sdělit řádně a včas dle požadavků Poskytovatele veškeré údaje, informace a návrhy, které Poskytovatel potřebuje pro správné vytvoření této části řešení systému Stoodio|App.
2.3 Uživatel má právo požadovat provedení změn a úprav, a to v rozsahu, který nepřekročí počet hodin práce IT specialisty, který byl dohodnut ve Smlouvě. V případě potřeby změn či úprav systému Stoodio|App, které by překračovaly počet hodin práce dohodnutý ve Smlouvě, bude každá další hodina práce IT specialisty zpoplatněna sazbou dle Ceníku. Uživatel je povinen Poskytovateli sdělit řádně a včas dle požadavků Poskytovatele veškeré údaje, informace a návrhy potřebné k provedení úprav a změn systému Stoodio|App. Po dokončení nastavení systému Stoodio|App dle zadání Uživatele, Poskytovatel tento systém Uživateli zpřístupní.

3 Užívání systému a platba
3.1 Uživatel se zavazuje Poskytovateli zaplatit Instalační poplatek za instalaci systému Stoodio|App ve výši uvedenou ve Smlouvě, přičemž tento Instalační poplatek bude splatný na základě faktury vystavené před zpřístupněním systému Stoodio|App Uživateli dle č. 2.1 těchto OP, nedohodnou-li se strany jinak.
3.2 Poskytovatel uděluje Uživateli Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených ve Smlouvě a těchto OP. Uživatel se za udělení Licence zavazuje Poskytovateli zaplatit Odměnu ve výši uvedenou ve Smlouvě. Dle dohody Poskytovatele a Uživatele je tuto Odměnu možné hradit ve 12-ti pravidelných měsíčních splátkách nebo předem na jeden rok dopředu. V případě platby v pravidelných měsíčních splátkách bude platba Odměny fakturována do 15-tého dne kalendářního měsíce předcházejícího měsíci, za nějž je hrazena a bude splatná v den uvedený na faktuře jako datum splatnosti. Datum splatnosti faktury bude stanoveno vždy nejdříve 7 kalendářních dnů od data vystavení faktury. Poskytovatel si vyhrazuje právo požadovat první měsíční platbu Odměny před zpřístupněním systému Stoodio|App uživateli dle čl. 2.1 těchto OP. V případě platby na rok dopředu bude platba Odměny splatná před zpřístupněním systému Stoodio|App uživateli dle č. 2.1 těchto OP, nedohodnou-li se strany jinak.
3.3 Uživatel se dále zavazuje uhradit Poskytovateli platby za nákup SSL certifikátů, poplatků za vedení domén, přesměrování domén, diskový prostor či jiné doplňkové služby požadované Uživatelem, a to před umožněním přístupu Uživateli do systému Stoodio|App, nedohodnou-li se strany jinak.
3.4 Poskytovatel je oprávněn poskytnout plnění Smlouvy (např. zpřístupnit danou část nebo funkcionalitu systému Stoodio|App) až poté, kdy dojde k zaplacení Instalačního poplatku, Odměny (či její první části) a uhrazení plateb za nákup SSL certifikátů, poplatků za vedení domén, přesměrování domén, diskový prostor či jiné doplňkové služby požadované Uživatelem. Nezaplatí-li Uživatel Poskytovateli Instalační poplatek, Odměnu (či její první část) nebo platbu za nákup SSL certifikátů, poplatků za vedení domén, přesměrování domén, diskový prostor či jiné doplňkové služby požadované Uživatelem do 3 dnů ode dne, kdy jej Poskytovatel k úhradě vyzve nebo v Poskytovatelem dodatečně stanovené lhůtě, je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
3.5 Uživatel má právo zřídit více než jeden Uživatelský účet.
3.6 Uživatel nesmí udělit třetí osobě podlicenci k užívání systému Stoodio|App.
3.7 Veškerá finanční plnění se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Poskytovatele.
3.8 Uživatel má právo na užívání systému Stoodio|App za podmínek Smlouvy a těchto OP v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.
3.9 Uživatel se zavazuje při užívání systému Stoodio|App jednat tak, aby jemu ani Poskytovateli užíváním systému nevznikla žádná škoda.

4 Databáze
4.1 Uživatel nesmí strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou se systémem Stoodio|App.
4.2 Uživatel a Poskytovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložné Uživatelem do databáze systému Stoodio|App jsou části databáze shromážděné Poskytovatelem a stávají se součástí databáze Poskytovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi systému.
4.3 Strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že systém Stoodio|App splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 Občanského zákoníku, tedy, že záznamy údajů v systému Stoodio|App a jeho databázi, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

5 Další služby
5.1 Program LifeTime Update
a. Systém Stoodio|App je neustále vyvíjen a všichni Uživatelé mají nárok na bezplatné aktualizace celého systému Stoodio|App, a to dle rozsahu uvedeném ve Smlouvě a těchto OP.
b. V případě, že Uživatel platí Odměnu dle konkrétního modulu (modulů) systému Stoodio|App v minimální výši 24.000 Kč (bez DPH) v kalendářním roce, bude zapojen do programu LifeTime Update. Takový Uživatel má právo Poskytovateli navrhnout vývoj funkcionality, která mu chybí, a kterou potřebuje v systému Stoodio|App upravit. Návrh Uživatel Poskytovateli sdělí buď prostřednictvím e-mailu, nebo technické podpory Poskytovatele, přičemž Poskytovatel návrh zaeviduje, vyhodnotí zájem ostatních uživatelů a v případě kladného vyhodnocení, pak Poskytovatel vývoj této funkcionality postoupí do fáze přípravy na vývoj. Uživatel, který navrhl vývoj dané funkcionality, sdělí Poskytovateli na základě jeho požadavku dodatečné informace týkající se požadovaných funkcí nově navrhované funkcionality, ale Poskytovatel si vyhrazuje právo navrhnout a rozhodnout o finální podobě, funkcích a vývoji této funkcionality. Uživatelům bude sdělen předpokládaný termín nasazení testovací verze a po otestování bude tato nově vyvinutá funkcionalita poskytnuta všem uživatelům zdarma, není-li předem definováno jinak. Novou funkcionalitu systému Stoodio|App není Poskytovatel povinen vyvinout, neshoduje-li se to s jeho záměrem, náročností vývoje a využitím. Poskytovatel si vyhrazuje právo upravit termín dodání funkcionality.

5.2 Pricefix
a. Po celou dobu souvislé spolupráce mezi Uživatelem a Poskytovatelem na základě jedné Smlouvy Poskytovatel Uživateli garantuje stejnou Odměnu.
b. Odměnu má Poskytovatel právo navýšit pouze z důvodu inflace, a to vždy k 1. lednu kalendářního roku, a to na základě úhrnného indexu spotřebitelských cen zboží a služeb publikovanou Českým statistickým úřadem pro předcházející kalendářní rok. Zvýšil-li Poskytovatel Odměnu z důvodů inflace a Uživatel již splatnou Odměnu podléhající tomuto zvýšení zaplatil, pak je Uživatel povinen doplatek k již zaplacené Odměně Poskytovateli zaplatit v termínu splatnosti nejbližší následující Odměny, pokud se strany nedohodnou jinak.

5.3 Právní servis
a. Poskytovatel nabízí Uživateli v rámci Uživatelského účtu možnost využití právních služeb spolupracujících advokátních kanceláři, a to na základě žádosti Uživatele vyjádřenou kliknutím na položku „Kontaktovat právníka“ v Uživatelském účtu. Právní poradenství bude následně poskytnuto přímo příslušnou advokátní kanceláří a Poskytovatel za toto právní poradenství nenese odpovědnost. Smlouva o právním poradenství bude uzavřena mezi Uživatelem a příslušnou advokátní kanceláří.

6 Soubory cookies
6.1 V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, tímto Poskytovatel Uživatele informuje, že internetové stránky související se systémem Stoodio|App mohou využívat pro svoji činnost soubory cookies, včetně trvalých, které Poskytovatel zpracovává. Uživatel tímto výslovně uděluje souhlas s používáním souborů cookies.

7 Práva, povinnosti a prohlášení stran
7.1 Uživatel vůči Poskytovateli:
a. se zavazuje, že bude systém Stoodio|App využívat v souladu se Smlouvou a těmito OP a nebude ji používat v rozporu s právními předpisy České republiky ani v rozporu s právními předpisy jiných států,
b. zaručuje, že bude používat systém Stoodio|App pouze k účelu, k němuž je určen,
c. vytvoří heslo (hesla) do systému Stoodio|App i propojených systémů a služeb (např. e-mail nehostovaný na serveru Poskytovatele) tak, aby obsahovalo alespoň 8 znaků, mezi kterými budou velká a malá písmena, čísla a speciální znaky,
d. zavazuje se, že zajistí důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení Uživatele a pro přístup k systému Stoodio|App, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné neautorizované třetí osobě,
e. pokud zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli třetí osobou, zavazuje se okamžitě toto sdělit Poskytovateli,
f. zavazuje se, že nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo systém Stoodio|App (nebo sítě a servery připojené k systému),
g. zavazuje se, že nebude zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást systému Stoodio|App, nebo se i jen pokoušet narušit stabilitu, chod nebo data systému Stoodio|App,
h. prohlašuje, že jeho předmětem podnikání není provozování loterií a jiných podobných her, poskytování půjček a úvěrů (včetně spotřebitelských úvěrů), finanční pronájem (leasing) ani směnárenská činnost. Výpis z obchodního či živnostenského rejstříku Uživatele tvoří přílohu č. 3 Smlouvy.
7.2 Uživatel uděluje Poskytovateli souhlas s monitorováním počtu záznamů v systému Stoodio|App, se kterými Uživatel pracuje, a to pouze pro provozní statistické údaje.
7.3 Poskytovatel vůči Uživateli prohlašuje, zaručuje a zavazuje se, že:
a. zabezpečí technické prostředí s odpovídajícími technickými parametry, které bude umožňovat bezproblémový chod systému Stoodio|App;
b. zajistí šifrované spojení za účelem minimalizace rizika zneužití přístupových údajů, jestliže Uživatel má platný SSL certifikát. V případě, že Uživatel nemá platný SSL certifikát, Poskytovatel nenese odpovědnost za zneužití jeho údajů;
c. zajistí nepřetržitý provoz serveru, jenž je nezbytný k používání systému Stoodio|App.
7.4 Poskytovatel garantuje, že data vytvořená Uživatelem v systému Stoodio|App budou automaticky převeditelná i do podoby systému Stoodio|App po provedení Upgrade. Podmínky takového přechodu budou vždy včas Uživateli oznámeny prostřednictvím zprávy v Uživatelském účtu či e-mailem. Na žádost Uživatele je možné počet funkcionalit v systému Stoodio|App snížit, tj. provést Downgrade. V případě Downgrade Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel neposkytuje garanci za přenesení dat z předchozí verze do takto upravené (Downgrade) verze systému.
7.5 Poskytovatel nenese odpovědnost za neúmyslné výpadky provozu systému, které jsou technického charakteru, je však povinen vyvinout maximální úsilí, aby v co nejkratším možném čase zajistil opětovné zprovoznění systému.
7.6 Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou používáním systému v rozporu s jeho účelem, se Smlouvou, těmito OP nebo právními předpisy. Poskytovatel neodpovídá za ztrátu či zneužití dat Uživatele způsobenou Uživatelem či třetími osobami.
7.7 Poskytovatel nenese odpovědnost za chybné či neúplné nastavení Uživatelského účtu a jeho funkcí Uživatelem (tj. například nesprávné nastavení sazby daně ve fakturaci).
7.8 Poskytovatel rovněž nenese žádnou odpovědnost v případě, že naloží s údaji uvedenými v databázi systému Stoodio|App v rozporu se Smlouvou či těmito OP, pokud tak bude povinen učinit na základě příslušných právních předpisů.
7.9 Poskytovatel si vyhrazuje právo při přechodu na vyšší verzi systému Stoodio|App (upgrade) tuto vyšší verzi zprovoznit na jiné webové adrese, o čemž bude Uživatele informovat prostřednictvím zprávy v Uživatelském účtu.
7.10 Uživatel bere na vědomí, že je Poskytovatel oprávněn omezit nebo zcela přerušit systém Stoodio|App z důvodu plánovaných odstávek serveru kvůli údržbě tohoto serveru a to na co nejkratší možnou dobu, přednostně v nočních hodinách. O plánované odstávce je Poskytovatel Uživatele uvědomit s dostatečným předstihem před jejím uskutečněním.
7.11 Poskytovatel má právo systém nebo jeho část kdykoliv odstavit, změnit a/nebo ho znepřístupnit z příslušné internetové adresy a znepřístupnit Uživatelský účet, a to z důvodů závažného či opakovaného porušování Smlouvy a těchto OP ze strany Uživatele. Za závažné porušení je považováno zejména porušení povinnosti uvedené v odst. 4.1 nebo 7.1 těchto OP či jiné nebezpečné nakládání se systémem.

8 Ukončení smlouvy
8.1 Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou. Minimální doba platnosti smlouvy jsou 3 následující kalendářní měsíce od data podpisu Smlouvy Uživatelem.
8.2 Uživatel má právo jednostranně vypovědět Smlouvu, a to i bez udání důvodů. Výpověď musí být podepsána oprávněným zástupcem Uživatele a Poskytovateli musí být doručena doporučeně poštou, osobně či e-mailem. Smlouva bude ukončena posledním dnem zúčtovacího období, je-li Odměna placena v pravidelných měsíčních platbách, nebo posledním dnem měsíce, ve kterém byla výpověď doručena Poskytovateli, je-li Odměna placena na rok dopředu.
8.3 V případě ukončení Smlouvy výpovědí ze strany Uživatele nemá Uživatel právo na vrácení Odměny zaplacené dopředu, a to ani její poměrné části. V případě, že na přání Uživatele bude proveden Downgrade, nemá Uživatel právo na vrácení poměrné části Odměny, jež byla zaplacena dopředu.
8.4 Uživatel taktéž bere na vědomí, že platba za nákup SSL certifikátu, poplatků za vedení domén, přesměrování domén a diskový prostor je placena třetím subjektům a při ukončení Smlouvy nemá Uživatel právo na jejich vrácení, a to ani jakékoliv poměrné části těchto plateb.
8.5 Poskytovatel má právo Smlouvu vypovědět k datu doručení výpovědi v případě, že bez své viny ztratil způsobilost k poskytování služeb souvisejících s provozem systému Stoodio|App. V takovém případě bude poměrná část Odměny za nevyužité období, jež byla již uhrazena Poskytovateli, vrácena Uživateli.
8.6 Poskytovatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že Uživatel nezaplatí Instalační poplatek (či jakoukoliv jeho část), Odměnu či jakoukoliv její část nebo nezaplatí platbu (či jakoukoliv její část) za nákup SSL certifikátů, poplatků za vedení domén, přesměrování domén, diskový prostor či jiné doplňkové služby požadované Uživatelem, a toto nenapraví ani po výzvě Poskytovatele v dodatečné lhůtě 30 dnů od data splatnosti. Odstoupení od Smlouvy může být doručeno Uživateli doporučenou poštou, osobně či e-mailem. Poskytovatel má dále právo odstoupit od Smlouvy v případě, že Uživatel poruší jakoukoliv povinnost dle odst. 4.1 a/nebo 7.1 nebo se jeho prohlášení uvedené v odst. 7.1 písm. h) ukáže nepravdivým (a to i dodatečně).
8.7 V případě ukončení Smlouvy má Uživatel povinnost odstranit veškerá data nahraná v systému Stoodio|App, a to ve lhůtě 30 dnů od ukončení Smlouvy. Export dat v této lhůtě je Poskytovatelem umožněn zdarma, přičemž takto vyexportovaná data budou Uživateli zaslána na vyžádání na e-mail uvedený ve Smlouvě. V případě, že v této lhůtě Uživatel svá data nevyexportuje či si je nezašle na e-mail, může požádat o dodatečný export, který je zpoplatněn dle Ceníku Poskytovatele. Poskytovatel je po uplynutí 30 dnů od ukončení Smlouvy oprávněn plně a/nebo částečně znepřístupnit Uživatelský účet Uživateli.
8.8 Ukončení Smlouvy se nedotýká vzájemných nároků vzniklých ještě před jejím ukončením.

9 Změna OP
9.1 Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto OP. Strany činí nesporným, že z povahy závazků Poskytovatele podle těchto OP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto OP.
9.2 Strany tímto ujednávají, že Poskytovatel může tyto OP v přiměřeném rozsahu změnit a zároveň ujednávají, že změna OP bude Uživateli, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu uvedenou Uživatelem ve Smlouvě. Uživatel má v takovém případě právo změny OP odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Poskytovatelem z tohoto důvodu vypovědět na základě výpovědí s uvedením tohoto důvodu, kterou Uživatel doručí Poskytovateli nejpozději 5 dní před nabytím účinnosti této změny. Výpověď musí být písemná opatřená vlastnoručním podpisem osoby oprávněné jednat za Uživatele a doručena Poskytovateli doporučenou poštou, osobně či e-mailem. Pokud Uživatel Poskytovateli výpověď ve výše uvedené lhůtě nedoručí, má se za to, že se změnami souhlasí.
9.3 V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu), řídí se taková Smlouva OP ve znění účinném ke dni uzavření takové Smlouvy.

10 Oznámení a doručování
10.1 Veškerá oznámení, otázky, připomínky či námitky podle Smlouvy a těchto OP budou písemná v českém jazyce a budou příjemci podána doporučenou poštou, osobně nebo e-mailem na e-mailové adresy uvedené ve Smlouvě, není-li ve Smlouvě či těchto OP stanoveno jinak. Pokud byla zásilka zaslána doporučenou poštou, je považována za doručenou třetím pracovním dnem následujícím po dni odeslání poštou, nebo pokud bylo odesláno e-mailem, se za okamžik doručení považuje okamžik jeho přijetí serverem příjemce. Poskytovatel je taktéž oprávněn Uživateli zasílat oznámení dle této Smlouvy prostřednictvím zprávy v Uživatelském účtu. Za okamžik doručení zprávy prostřednictvím Uživatelského účtu je považován okamžik jejího zobrazení Uživatelem.

11 Rozhodné právo
11.1 Tyto OP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
11.2 Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto OP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.

12 Účinnost
12.1 Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. září 2018.